تبلیغات
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی. - دانلود آلبوم شهر آفتاب از سیاوش قمیشی
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.01)_Children_Of_The_Dawn_((GooSHNavaz.Com))

02)_City_Of_The_Sun_((GooSHNavaz.Com))


03)_Faces_In_Stone_((GooSHNavaz.Com))


04)_Illuminata_((GooSHNavaz.Com))


05)_Inside_The_Circle_((GooSHNavaz.Com))


06)_Mirror_Avenue_((GooSHNavaz.Com))


07)_Moon_Gate_((GooSHNavaz.Com))


08)_Mountain_Palace_((GooSHNavaz.Com))


09)_Shadows_In_Time_((GooSHNavaz.Com))


10)_The_Crown_((GooSHNavaz.Com))


11)_The_Riddle_((GooSHNavaz.Com))